Salgsvilkår

KUNDER 
ECIT Solutions AS selger kun til bedriftskunder. Oppdatert Firmaattest vil bli krevd av nye kunder.

Alt innhold på ECIT Solutions AS sine hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl a omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ECIT Solutions AS.

BESTILLING 
Bestilling gjøres på webshop ( https://www.ecitshop.no ), på tlf. 92 200 200 eller via E-post (salg@ecitsolutions.no
Webshop er åpen 24 timer i døgnet hele året.

PRISER 
Intet pristilbud fra ECIT Solutions AS er gyldig for en periode på mer enn 5 arbeidsdager, dersom ikke noe annet er avtalt.
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva., frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes/distributør priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter

Bestillinger på lagervare plassert før kl. 13.00 vil normalt bli effektuert samme dag med distributørens fraktør. Annen leveringsmåte kan avtales. Dersom leveringen vil bli vesentlig forsinket, underrettes kunden snarest mulig via mail som er oppgitt ved bestillingen. 

Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av ECIT Solutions AS. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om skrivefeil, feil pris, tilgjengelighet o.l. 
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ECIT Solutions AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 3% av normal utsalgspris, kan ECIT Solutions AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget

LEVERING OG RISIKOOVERGANG 
Varene leveres av ECIT Solutions AS sine distributører. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er hentet hos distributør. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som distributør har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting.
Ved bestillinger som eksporteres ut av landet vil det komme toll og tollbehandlings gebyr fra transportør.

BETALING 
Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 10 dager. Ved for sen betaling belastes 12 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 63 pr. purring. Ved oppkravsforsendelser forbeholder ECIT Solutions AS seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer. Kredittfakturaer på beløp på under kr. 1500,- belastes med kredittgebyr på kr. 95,- 

GARANTI
 
ECIT Solutions AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra ECIT Solutions AS produsenter, dette er som regel minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet.
Garanti/Utvidet garanti registrering må utføres av kunde, dersom dette skal gjøres av ECIT Solutions AS vil det tilkomme et registreringsgebyr på kr. 200,- eks. mva. For kunder som har dette i sin rammeavtale vil dette punktet bortfalle

RETUR 
All retur må kunden legge selv i webshop under retur, det faktureres kr 150,- dersom dette må gjøres av ECIT Solutions AS. Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med gebyr. F.o.m. 01.01.14 vil det være et gebyr a kr 350,- eks. mva. + frakt x 2 (til og fra kunde).

SALGSPANT 
ECIT Solutions AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

KUNDESTATUS 
For å beholde avtalt prisnivå må avtalt minimumsuttak pr. år. opprettholdes

MANGLER 
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har ECIT Solutions AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. 
Mangler må rapporteres skriftlig innen to - 2 - virkedager etter at mangelen er avdekket av Kunde.
Når ECIT Solutions AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.Ved ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte ECIT Solutions AS's kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge ECIT Solutions AS's særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur som ikke skyldes ECIT Solutions AS må dekkes av kunden. Feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

PRODUKTANSVAR 
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er ECIT Solutions AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.

MINSTEORDREGEBYR 
For alle bestillinger på mindre enn kr 1.500,- eks. mva. påberegnes et gebyr a kr 150,-.

FAKTURAGEBYR 
Det vil som standard være pr. post faktura mottas, annet må avtales.

Du har to valgmuligheter:
Faktura på e-post (PDF-vedlegg) (belastes med fakturagebyr på 30,-)
Faktura pr. post (belastes med fakturagebyr på 60,-)

FORCE MAJEUR 
Er ECIT Solutions AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ECIT Solutions AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVVALG 
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

DATAUTVEKSLING 
All utveksling av data til kunde eller kundes underleverandør og kunder (pris, bilder, produktinformasjon, lagerbeholdning etc.) fra distributøren sin web/database, skal avtales særskilt og godkjennes skriftlig. Bruken av informasjonen skal også defineres og godkjennes av distributør.

Direkte automatisert innhenting av data på ecitshop.no (såkalt ”crawling”) er ikke tillatt. Distributørene forbeholder seg retten til å si opp avtalen / avslutte samarbeidet -med øyeblikkelig virkning dersom dette ikke overholdes.

PRODUKTINFORMASJON / BILDER 
Alle oppgaver og data som finnes i ECIT Solutions AS sin produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. ECIT Solutions AS er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

ENDREDE FORHOLD
Kunde skal informere ECIT Solutions AS umiddelbart om alle vesentlige endringer i eierforhold og selskapsstruktur (oppkjøp, fusjon, hovedaksjonærer etc.) ECIT Solutions AS forbeholder seg retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved slike endringer. Avtalen kan ikke overdras eller gjøres gyldig for andre selskaper eller samarbeidspartnere uten skriftlig samtykke fra ECIT Solutions AS

Personvernerklæring
Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert en personvernerklæring som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine. Du kan lese hele personvernerklæringen her.

Underdatabehandlere
ECIT Solutions har underdatabehandleravtale og benytter seg av følgende tredjeparter:

  • Microsoft
  • Crayon
  • Solarwinds
  • Autotask
  • Visma Global
  • GlobalConnect AS
  • ECIT Hosting
  • TeamViewer

Cookies
Denne siden benytter cookies for å forbedre dine opplevelser av siden.
Les mer om hvordan og hvorfor her.