ECIT Solutions One har en årrekke jobbet med å ta effektive grep for å minske negativ innvirkning på miljø og samfunn, og med vår nye bærekraftstrategi tar vi et enda tydeligere steg i denne retningen. Vår nye bærekraftstrategi er godt forankret i vår virksomhet og skal gjennomsyre alle grener i vår organisasjon. Dette vil gi oss en stødigere retning og sikre at vi når våre definerte bærekraftsmål.

Verden er i stadig utvikling og vi ønsker å være med å bidra til en bærekraftig retning i samfunnet vi er en del av. Med et godt samarbeid for å nå målene vil vi sette fokus på miljø og klima, likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bedre utnyttelsen av globale ressurser og ansvarlig forbruk og produksjon. Vi ønsker å være en betydelig pådriver mot «det grønne skiftet» og tørre å si at vi skal være med å bidra til å STOPPE klimaendringene. ECIT AS ble i 2022 medlem av UN Global Compact, og med dette forplikter vi å følge UN Global Compact’s 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv.


Vår bærekraftstrategi skal sikre at ECIT Solutions One har en ansvarlig forretningsdrift hvor risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø blir riktig håndtert.


ECIT Solutions One skal


 • Være en ansvarlig næringsaktør og systematisk identifisere og håndtere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
 • Være en pådriver for sirkulær økonomi slik at produktene lever så lenge som mulig, for deretter å leveres til ombruk eller gjenvinning.


ECIT Solutions One skal


 • Velge partnerskap og samarbeid som dekker alle tre dimensjonene av bærekraft; økonomi, sosiale forhold og miljø.
 • Sammen med våre samarbeidspartnere, rapportere på blant annet reduksjon av klimagassutslipp gjennom innlevert IT-utstyr.Vi i ECIT Solutions One tar vårt klimaansvar på alvor og med det ønsker vi å hjelpe deg og din bedrift med å ta klimavennlige valg. Dette for at din bedrift enklere skal kunne nå de klimamål dere har satt dere, men også fordi vi ved å samarbeide kan gjøre mer for klimaet enn vi kan gjøre alene.


På ecitshop.no fremmer vi klimavennlige produkter med tanke på frakt, produksjon, resirkulert materiale i produktene og forlenget levetid. Vi kan også bistå deg med tjenester for avhenting av brukt IT-utstyr, for å sikre at dette blir håndtert på riktig måte med tanke på ombruk og/eller resirkulering. Inkludert i disse tjenestene får du med klimarapporter til din bedrifts klimaregnskap.

Videre tilbyr vi også sikker sletting med verktøy godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det utstedes sertifikat som bekrefter at utstyret er slettet i henhold til Sikkerhetsloven. ECIT Solutions One har ansatte med kompetanse og sertifiseringer for å kunne bistå våre kunder med rådgivning for å finne bærekraftige løsninger.

Våre bærekraftsmål

Våre bærekraftsmål vil vi jobbe aktivt med frem mot 2030


ECIT Solutions One vil jobbe med undermålet:
5.5
Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv.


Hva skal vi gjøre:
 • Fremme likestilling mellom kjønnene og arbeide for å øke kvinneandelen i selskapet
 • Øke andel kvinner i firmaet fra 10% i 2023 til 13% innen utgangen av 2025

Hvordan skal vi gjøre det:
 • Ha en uttalt ikke-diskriminerende praksis i rekruttering, opprykk, lønnsforhandlinger eller andre arbeidsrelaterte forhold
 • Ha en ordning for innmelding og håndtering av forbedringsforslag, følg opp og rapportere tiltakene
 • Markedsføring rettet mot og for rekruttering av kvinner til bransjen, med fokus på utdanningsarenaer

ECIT Solutions One vil jobbe med undermålene:
8.4
Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5
Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.


Hva skal vi gjøre:
 • Utøve nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing
 • Sikre at ECIT Solutions One sine leverandører har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold for sine ansatte
 • Ha en etablert kultur for innovasjon og kontinuerlig forbedring i bedriften
 • Anstendig lønn og lønnsutvikling

Hvordan skal vi gjøre det:
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler og trivselsundersøkelser for å avdekke og korrigere avvik
 • Følge opp varslede kritikkverdige forhold
 • Følge opp kravene til våre leverandører
 • ECIT Solutions One skal være en lærlingbedrift og en opplæringsarena for ungdom og unge innen vår bransjeECIT Solutions One vil jobbe med undermålene:
12.1
Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

12.2
Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

12.5
Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk


Hva skal vi gjøre:
 • Vi skal innen 2030 redusere avfallsmengden
 • Vi skal kunne tilby og levere brukt IT-utstyr til våre kunder
 • Stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at disse oppfyller våre krav


Hvordan skal vi gjøre det:
 • Øke andel av returnerte PC’er og annet IT-utstyr som blir ombrukt til 85% gjennom våre kanaler
 • VI skal tilby tjenester som sikrer riktig avhending, resirkulering og ombruk av IT-utstyr
 • Inngå samarbeid med distributører for brukt IT-utstyr for videresalg til kunder
 • Kommunisere våre forventninger og krav til leverandører og samarbeidspartnereECIT Solutions One vil jobbe med undermålene:
13.2
Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

13.3
Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.


Hva skal vi gjøre:
 • VI skal redusere klimagassutslipp og energibruk
 • Øke vår sorteringsgrad av avfall på alle våre lokasjoner samtidig som det jobbes med å minske anfallsmengden
 • Øke andel av returnerte pc’er og annet IT-utstyr som blir ombrukt til 85% gjennom våre kanaler
 • 100% av salget av PC’er og IT-utstyr i ECIT-shop skal være klimavennlige produkter med tanke på frakt, produksjon, resirkulert materiale i produktene og forlenget levetid


Hvordan skal vi gjøre det:
 • Tilby miljøtilpassede løsninger til kunder
 • Økt bruk av videokonferanser
 • Ha energieffektive datasentre og fokus på bruk av fornybar energi
 • Bytte ut alle selskapets fossilbiler med nullutslippsteknologi
 • Tilby klimakompenserte PC’er og annet it-utstyr til kunder
 • ECIT Solutions One skal være tilknyttet samarbeidspartnere innen avfallhåndteringECIT Solutions One vil jobbe med undermålene:
17.16
Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og understøtte det med partnerskap mellom flere interessenter som kan mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser, for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, oppnår bærekraftsmålene

17.17
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier


Hva skal vi gjøre:
 • Bidra til å skape arenaer for samarbeid og sette fokus på bærekraft
 • Bidra til intern og ekstern kunnskapsdeling
 • Samarbeide med våre partnere og kunder, delta i nettverk og hjelpe hverandre om å nå målene


Hvordan skal vi gjøre det:
 • Økt samarbeid med våre partnere og leverandører på nye løsninger, kampanjer og partnerprogrammer som fokuserer på bærekraft
 • Hente kunnskap og bistand til vårt bærekraftsarbeid gjennom medlemskap i UN Global Compact
 • Delta i relevante kompetansenettverk


ECIT Solutions One faller inn under rapporteringskrav på åpnehetsloven som omfattes i FN’s Bærekraftsmål nr. 8 og 12.