Salgsvilkår

SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR VED KJØP AV PRODUKTER OG RELATERTE 
TJENESTER FRA LEVERANDØREN

1. Avtalen
Disse betingelsene gjelder for bedriftskunder. Ved å kjøpe varer og tjenester fra
Leverandøren aksepteres at ethvert kjøp utføres av bedriftskunde i forbindelse med
forretningsvirksomhet, til næringsformål. Som bedriftskunde vil kjøp som foretas hos
Leverandøren ikke være dekket av gjeldende lover vedrørende forbrukerrettigheter.
Leverandøren og du som bedriftskunde anses å ha akseptert - og inngått - avtalen
(disse salgsvilkårene) i følgende, ikke uttømmende, tilfeller:
(1) ved bestilling av

Leverandøren’s produkter og/eller tjenester via e-handelsløsning på www.ecitshop.no,
(2) ved bestilling av Leverandøren sine produkter og/eller tjenester på
telefon: 922 00
200
(3) ved bestilling av Leverandøren sine produkter og/eller tjenester via

salg.one@ecit.no
(4) ved inngåelse av avtale med Leverandøren om leveranse av

produkter eller
(5) ved på annet vis å ta Leverandøren sine produkter og/eller tjenester 
i bruk.
Ovennevnte illustrerer ulike fremgangsmåter å inngå avtale med Leverandøren. En
forutsetning for at bindende avtale er inngått er til tross for ovenstående, likevel, at
kunde har mottatt en ordrebekreftelse per e-post, denne vil inneholde informasjon om
produkt, pris og leveringstid. Leverandøren vil innenfor rimelighetens grenser
kontrollere varer og tjenester som er plassert i en ordre fra en kunde, for å unngå feil,
før det utstedes en ordrebekreftelse. Les nærmere om Partenes rett til å gjøre
endringer i punkt 6.
Ved bestilling/mottatt ordre vil Leverandøren foreta en kredittsjekk. Leveranse og
innvilget kreditt forutsetter positiv kredittvurdering av kunden, les nærmere om dette i
punkt 4. Ved enhver form for bestilling av produkter og/eller tjenester, slik nevnt over
eller på annen måte, samtykker kunden til at det blir foretatt en kredittvurdering.

2. Tolkningsprinsipper.
Den til enhver tid aktuelle ordrebekreftelsen utgjør en integrert del av avtalen.

Følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:
1. Den generelle ordlyden i denne avtalen (Den generelle ordlyden i avtalen).
2. Ordrebekreftelsen.

Personvernerklæringen (https://www.ecit.com/privacy-policy/) informerer om og
beskriver hvordan Leverandøren behandler personopplysninger ved kjøp og
samhandling med våre tjenester og produkter.
Personvernerklæringen går foran den generelle ordlyden i avtalen og ordrebekreftelsen
uavhengig av ovennevnte tolkningsprinsipp når det gjelder bestemmelser knyttet klart
og utvetydig til regulering av personvern.

3. Priser og betalingsbetingelser
De til enhver tid gjeldende priser for kjøp (ordre) av produkter, varer og tjenester, finner
man ved å logge seg på www.ecitshop.no.
Alle priser er i norske kroner (NOK) eksklusiv merverdiavgift og frakt.
Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes og/eller distributørens
priser, eller ved endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Les nærmere om
betingelser for endringer i pris i punkt 6, og Leverandøren sitt ansvar ved endringer i
priser, i punkt 8.
Avtalte tilleggstjenester (om noen) faktureres etter gjeldende priser, som fremgår i den
aktuelle ordrebekreftelsen.
Intet skriftlig pristilbud (f.eks per e-post) fra Leverandøren er gyldig for en periode på
mer enn fem (5) arbeidsdager, dersom ikke noe annet er avtalt.
Ethvert kjøp forutsetter godkjent kreditt innenfor de kredittgrenser som er innvilget av
Leverandøren.
Standard kredittid er netto pr. 10 dager. Ved forsinket eller ingen betaling har
Leverandøren rett til å belaste forsinkelsesrenter på det utestående beløpet i henhold
til norsk lov. I tillegg påløper purregebyr med kr. 75,- eks mva pr. purring. Ved
oppkravs forsendelser forbeholder Leverandøren seg retten til å øke oppkravs beløpet
for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer.

Med mindre annet er avtalt vil kunde motta faktura for ordre pr. EHF eller PDF med et
gebyr på kr. 59,- eks mva.

4. Levering og risikoovergang
Bestillinger på lagervarer hos distributør plassert før kl. 13.00 på en ukedag (mandag -
fredag), vil normalt bli effektuert samme dag med distributørens fraktør. Bestillinger
som gjøres i helger eller på offentlige helligdager, blir vanligvis behandlet påfølgende
virkedag. Varer på lager blir vanligvis levert innen tre (3) virkedager etter behandling.
Det vil forekomme regionale variasjoner med hensyn til antall leveringsdager, noen
store varer, som krever spesiell transport kan også ha avvik på antall leveringsdager.
Annen leveringsmåte kan avtales.
Kunden har risikoen for godset fra det øyeblikk godset er mottatt ved oppgitt
leveringsadresse i den aktuelle ordrebekreftelsen, eller eventuelt fra det øyeblikket
godset er hentet av kunde hos Leverandøren sin distributør.

5. Endringer i en ordre
Eventuelle endringer eller kanselleringer av ordre fra kundens side skal skje skriftlig og
må forhånds godkjennes av Leverandøren. Kostnader i forbindelse med endringer eller
kanselleringer av ordre bæres av kunden. Eventuelle prisendringer som skjer etter
bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Leverandøren tar imidlertid forbehold om skrivefeil, feil pris, tilgjengelighet i varelager
o.l.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra
Leverandøren sin side, i annonser o.l. og/eller i webshopen som er større enn 5 % av
normal utsalgspris, kan Leverandøren ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette
gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må
imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kunde skal informere Leverandøren umiddelbart om alle vesentlige endringer i
eierforhold og selskapsstruktur (oppkjøp, fusjon, hovedaksjonærer etc.) som kan
påvirke avtalen. Leverandøren forbeholder seg retten til å si opp avtalen med
umiddelbar virkning ved slike endringer. Avtalen kan ikke overdras eller gjøres gyldig
for andre selskaper eller samarbeidspartnere uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

6. Retur
All retur må forhånds godkjennes av Leverandøren, og foretas av kunden selv ved å
legge inn returordre i www.ecitshop.no. Dersom Leverandøren skal nekte / avvise en
returordre må dette være saklig begrunnet med hjemmel i denne avtalen eller med
hjemmel i lov.
Leverandøren vil kun godkjenne en returordre i følgende tilfeller:
(i) hvor det er påvist transportskader på enten emballasje eller hardware, eller
(ii) ved andre påviste feil knyttet til en ordre/leveranse som skyldes en av
Leverandøren’ medarbeidere eller distributører.
Det påregnes et gebyr pålydende kr 150,- eks mva dersom returordre skal registreres
av Leverandøren.
Uavhentede varer som sendes i retur til Leverandøren uten avtale, og uten feil eller
mangler blir belastet med gebyr pålydende kr 250,- eks. mva. + frakt x 2 (til og fra
kunde). I tillegg forplikter kunden seg til å dekke Leverandøren sitt reelle økonomiske
tap. Begge parter har gjensidig ansvar for å redusere dette tapet.

7. Leverandøren’s ansvar
Leverandøren er ansvarlig for å besørge logistikk for levering av bestilte produkter og
varer til kunden, i henhold til denne avtalen, herunder oppfylle kravene og
beskrivelsene slik disse er spesifisert i avtalen, inkl. i den aktuelle ordrebekreftelsen.
Alle leveranser av kundeordre skjer via det/de faste transportselskaper som
Leverandøren sine distributører har avtale med. Ønsker kunden andre

transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting og står dermed også
ansvarlig for eventuell toll/moms.
Ved bestillinger av varer som skal eksporteres ut av landet vil det komme toll og
tollbehandlingsgebyr fra transportør og således må slike bestillinger håndteres
manuelt. Frakt, toll og tollbehandlingskostnader belastes kunde.
All informasjon som finnes i Leverandøren sitt produktinformasjonsmateriell på
www.ecitshop.no og priser kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som
har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på www.ecitshop.no da dette kan
endres fra produsent/distributør uten forvarsel. Leverandøren er da ikke
erstatningsansvarlig i etterkant

8. Leverandøren’ s begrensede garanti
Leverandøren’ s garantistillelse er begrenset til respektive produsenters gjeldende
garantier.
Dersom kunden ønsker en utvidet garantiperiode, utover det som er garantert fra
Leverandøren’ s produsenter som standard for det aktuelle produkt, må kunden
registrere en forespørsel om “Utvidet garanti” hos Leverandøren per salg.one@ecit.no.
Dersom slik registrering om “Utvidet garanti” skal gjøres av Leverandøren vil det kunne
tilkomme et registreringsgebyr på kr. 500,- eks. mva.
Kunden samtykker til at denne avtalen, samt kjøpslovens ufravikelige regler,
inneholder kundens eneste misligholdsbeføyelser for mangler og forsinkelser.

9. Kundens ansvar
Kunden er forpliktet til å betale den avtalte prisen i henhold til avtalen slik disse følger
av ordrebekreftelsen.
Kunden er selv forpliktet til å endre relevant kundeinformasjon, enten direkte i
www.ecitshop.no eller ved å sende e-post til salg.one@ecit.no.

Kunden er selv ansvarlig for at produkter og varer som leveres kunden, brukes som
foreskrevet av Leverandøren og/eller produsent, herunder i henhold til tilhørende
instrukser og/eller dokumentasjon for montering/ installasjon av de aktuelle produkter
og varer.
Kunden må gi Leverandøren all relevant og nødvendig informasjon og data som er
nødvendig for å oppfylle Leverandøren’s forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Varsel om fabrikasjonsfeil skal sendes av kunden til Leverandøren via
salg.one@ecit.no. Varselet skal inneholde en beskrivelse av problemet på en detaljert
måte. Leverandøren er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for forsinkelser
relatert til fabrikasjonsfeil der kunden ikke gir detaljert informasjon.

10. Leverandøren’ s immaterielle rettigheter
Leverandøren (og/eller våre samarbeidende parter, herunder men ikke begrenset til
produsenter, distributører etc.) beholder alle rettigheter, titler og interesser i enhver
opphavsrett knyttet til varer, programvare eller tjenester som Leverandøren tilbyr
kunder i forbindelse med denne avtalen. Enhver opphavsrett som oppstår under
utførelsen av tjenestene, skal tilhøre Leverandøren og/eller våre samarbeidende
parter.
a. Partenes innbyrdes skadesløsholdelse

Leverandøren skal holde kunden skadesløs for alle krav og utgifter knyttet til
Leverandøren’ brudd på en tredjeparts immaterielle rettigheter.

Kunden skal holde Leverandøren, dens aksjonærer, ansatte, agenter og tilknyttede
selskaper skadesløs for ethvert krav og utgifter knyttet til kundens brudd på tredjeparts
immaterielle rettigheter.

11. Begrensning av ansvar
a. Force Majeure
Ingen av partene skal holdes ansvarlig for svikt i ytelse i tilfeller hvor avtalebrudd
oppstår som følge av forhold som ikke partene har rimelig kontroll over (som brann,
eksplosjon, strømavbrudd, naturkatastrofer, krig, pandemi og lignende). Dette punktet
gjelder imidlertid ikke for kundens betalingsplikt, slik den følger av denne avtalen, inkl.
den aktuelle ordrebekreftelsen.
Dersom Leverandøren er forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir
en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av en omstendighet som
Leverandøren ikke kan råde over, slik som, valuta restriksjoner, opprør og oppløp,
knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av
drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller
produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
Leverandøren fritatt for alt annet ansvar, med unntak for ansvar ved reklamasjonssaker
(i henhold til punkt 9). Leverandøren vil i et slikt tilfelle kreditere kjøp/ordre til den
mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
b. Indirekte skade som følge av kundens bruk
Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for skader (inkludert, men ikke begrenset til
tap av data og økonomisk tap) som følge av kundens bruk av produkter og tjenester.
Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for feil, mangler eller tilgjengelighet på
hardware, software, web/sky-applikasjoner. Det er Kundens ansvar å sette seg inn i
produktenes egenskaper og tilhørende lovgiving, regler og annen praksis.

12. Avtalebrudd
a. Varslingsplikt
Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, må denne parten skriftlig
varsle den andre parten uten ugrunnet opphold. Varselet må inneholde en begrunnelse
for hvorfor parten ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, videre, så langt det er mulig
når manglende oppfyllelse kan rettes. Ovennevnte vil også gjelde dersom det kan
antas at ytterligere forsinkelser vil skje etter at første varsel er gitt.

b. Kundens avtalebrudd
Kunden har ikke krav på kompensasjon for avbrudd i leveranse av tjenestene eller
avslutning av avtalen som følge av kundens betalingsmislighold eller andre vesentlige
mislighold.
c. Leverandøren’ s avtalebrudd
Leverandøren vil opptre i strid med avtalen hvis leverte ordre ikke samsvarer med
denne avtalen, inkl. den aktuelle ordrebekreftelsen, med de begrensningene og
forbehold som følger av denne avtalen.
Ved mangler ved de solgte produktene som forelå på leveringstidspunktet og som ikke
skyldes kunden eller forhold på kundens side, har Leverandøren ubetinget rett til, for
egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så
snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må
rapporteres skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen to - 2 - virkedager
etter at de aktuelle produktene er bekreftet mottatt av kunde.
Når Leverandøren foretar retting eller omlevering kan ikke kunde gjøre ytterligere
misligholdsbeføyelser gjeldende.
Feil og mangler må fremsettes skriftlig, av kunde, uten ugrunnet opphold.
Det vil ikke foreligge noen avtalebrudd fra Leverandøren hvis situasjonen skyldes
kundens forhold eller force majeure i samsvar med denne avtalen.
d. Heving
En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine
forpliktelser etter denne avtalen. Før heving kan iverksettes, skal den part som ønsker
å heve, ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om
heving om så ikke skjer.
En part kan likeledes heve avtalen dersom den andre parten går konkurs, eller den blir
beviselig insolvent.

13. Samlet ansvarsgrense
Leverandøren sitt samlede erstatningsansvar overfor kunden kan under enhver
omstendighet ikke overskride et beløp tilsvarende det vederlag som kunden har betalt
for tjenesten, dvs. at Leverandøren’ s samlede ansvar skal være begrenset til verdien
av varene eller tjenestene som er opphav til kravet.

14. Konfidensielt
Partene og deres respektive ansatte, representanter og underleverandører skal holde
all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk og kommersiell informasjon,
eller som de blir kjent med som et resultat av avtalen strengt konfidensielt, uten
tidsbegrensning, med mindre slik informasjon er allerede offentlig kjent.

15. Modifikasjoner i salgsvilkårene
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre salgsvilkår uten særskilt varsel, og
dersom dette gjøres, vil Leverandøren oppdatere de sist gjeldende salgsvilkårene på
www.ecitshop.no. Hver gang en kunde gjør en bestilling fra www.ecitshop.no, vil det
anses som at kunde aksepterer den seneste versjonen av salgsvilkårene.

16. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale er i sin helhet underlagt
norsk rett. Alle tvister skal søkes løst i minnelighet. For det tilfelle tvisten ikke løses
minnelig skal partene anlegge sak ved Oslo tingrett.